Öko Titán Bt. - Elérhetőségek:

3528 Miskolc, Kisfaludy 3. Telefon: 70/364-1982 Telefon/Fax: 46/781-979 e-mail: okotitan@gmail.com

Keresés a webhelyen:

Aktuális:

Ma 2023. december 09., szombat, Natália napja van. Holnap Judit napja lesz.

Bírságok

Hulladékgazdálkodási bírságolás

 

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint bizonyos esetekben a települési önkormányzat jegyzője jogosult.

 

A hulladékgazdálkodási alapbírság legmagasabb mértéke:

Jogellenes tevékenység megnevezése

Az alapbírság legmagasabb mértéke

a hulladékok kezelésével kapcsolatos, jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt besorolási kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése, a rendelkezések egyéb megsértése

9 000 Ft

jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott hulladékkezelési feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, elhagyott gépjármű hulladékra, illetőleg kezelésükre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek, műszaki szabályok nem, vagy nem megfelelő teljesítése

15 000 Ft

hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése

18 000 Ft

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti környezetveszélyeztetés

24 000 Ft

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti környezetkárosítás

48 000 Ft

nem veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása

200 000 Ft

veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása

1 000 000 Ft

az előzőek alá nem sorolható, környezetveszélyeztetéssel, illetőleg környezetkárosítással nem járó egyéb jogsértés esetén

6 000 Ft

*Az alapbírság összege a táblázatban meghatározott összegek 25 és 100 %-a között állapítható meg – az 1995. évi LIII. törvény szerinti környezetveszélyeztetés és környezetkárosítás kivételével – ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig.

A legmagasabb mértékben kell megállapítani az alapbírságot, amennyiben az alábbiak valamelyike valósult meg:

- visszafordíthatatlan környezetkárosítás;

- ugyanazon jogsértés ismétlődése, illetőleg egyéb súlyosbító körülmény felmerülése;

- a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása.

 

 

 

Zaj- és rezgésbírságok

 

Az év elejétől életbe lépett új szabályozás szerint a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj- vagy rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető:

- az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően - túllépi (az intézkedési terv végrehajtásának ideje alatt nem szabható ki)

- az építési zajforrás esetén a zajterhelési határértéket túllépi (az intézkedési terv végrehajtásának ideje alatt nem szabható ki)

- a rezgésterhelési határértéket túllépi (a bírság az intézkedési terv végrehajtásának ideje alatt nem szabható ki)

- a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget

- a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti

- az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében az épületen belüli zajterhelési határértékeket túllépi (a bírság abban az esetben szabható ki, ha a zajforrás és a zajtól védendő helyiség azonos vagy közös fallal rendelkező épületben található, illetve az intézkedési terv végrehajtásának ideje alatt nem szabható ki)

 

Az új szabályozásban az ún. „mulasztási” bírságra is külön bírságtételek kerültek rögzítésre:

- 100 000 Ft: aki a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek - ide nem értve a zajkibocsátási határérték betartására irányuló kötelezettséget - nem tesz eleget

- 50 000 Ft: aki a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezett.

 

 

Levegőtisztaság-védelmi bírság

 

A levegőtisztaság-védelmi jogszabályok jelenleg hatályos változata két fő bírságolási formát különböztet meg: a levegőtisztaság-védelmi határértékek feletti légszennyező anyag kibocsátásokra kivetett légszennyezési bírságot, valamint az egyéb mulasztásokból adódó bírságot.

 

A határérték feletti kibocsátásokra kiróható bírságok mértékének megállapításáról a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (illetve annak 6. és 7. számú mellékletei) rendelkeznek.

 

A nem határérték-túllépésből eredő egyéb mulasztásokra (azaz a levegővédelmi követelmények megszegésére) kiróható bírságokat a következő táblázat szemlélteti:

 

Levegővédelmi követelmények megszegésének módja

A bírság legnagyobb mértéke*

Az a helyhez kötött légszennyező forrást üzemeltető, aki az engedélyköteles tevékenységet, illetve az ahhoz tartozó technológia üzemeltetését levegővédelmi engedély hiányában kezdi meg vagy folytatja

légszennyező forrásonként 100 000 Ft/nap

(gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében 10 000 Ft/nap)

A hatósági engedély megállapításához szükséges adatokban bekövetkezett változást nem jelent be az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, illetve nem kéri az engedély módosítását

200 000 Ft

A bejelentésre kötelezett helyhez kötött forrás üzemeltetője a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségét nem teljesíti

150 000 Ft

illetve ha a hatóság felszólítására sem teljesíti 300 000 Ft

A légszennyező forrás és berendezés technológiai és kezelési előírásait és utasításait nem készíti el, nem tartja be

100 000 Ft

A légszennyezést befolyásoló technológiai vagy tisztító berendezéseit nem az üzemeltetési vagy működési engedélyben, illetve alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv, minősítési dokumentumok) foglaltak vagy az előírások szerint üzemelteti

500 000 Ft

A légszennyező forrásai kibocsátásának ellenőrző vizsgálatát (folyamatos, időszakos mérések stb.) nem végzi el, illetve nem biztosítja a hatóság által elrendelt vizsgálatok feltételeit, vagy a hatósági határozatban előírt mérési kötelezettségének nem tesz eleget

500 000 Ft

A rendkívüli intézkedést igénylő eseménnyel kapcsolatos kötelezettségeit elmulasztja

500 000 Ft

Szmogriadó elrendelése esetén nem, késve vagy részben hajtja végre a szmogriadó intézkedési tervben előírt intézkedéseket (a szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértésének kivételével)

500 000 Ft

(gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében a szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértésének kivételével 100 000 Ft)

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerinti átmeneti időszak lejárta után nem igazolja a kibocsátási határérték betartását

300 000 Ft

Ha engedély nélkül olyan szabadtéri vagy nem zárt technológiát üzemeltet, amelyre a technika mindenkori szintjének megfelelő, zárt rendszerű technológia létezik

technológiánként 300 000 Ft

Szabadban vagy nem zárt térben működtetett technológiák és felületi források esetén a hatóság előírásai szerinti intézkedéseket nem hajtja végre

300 000 Ft

A felületi légszennyező források felületét nem az előírásoknak megfelelően kezeli

100 000 Ft

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetőleg használója, a közterületek tisztaságáért, porzás mentesítéséért felelős nem teljesíti rendszeres karbantartási és tisztántartási kötelezettségét

100 000 Ft

Bármely anyagot a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásait megszegve, illetőleg engedély nélkül a nyílt téren vagy háztartási tüzelőberendezésben éget

300 000 Ft

(gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében 100 000 Ft)

Hulladékot, jogszabályi vagy hatósági előírásoktól eltérően, vonalas létesítmény mentén növényzetet, lábon álló növényzetet, tarlót, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot éget

500 000 Ft

(gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében 100 000 Ft)

A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik

500 000 Ft

(gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében 100 000 Ft)

Terméket a levegőtisztaság-védelmi követelményeknek meg nem felelő módon hoz forgalomba, illetőleg elmulasztja a számára előírt minősítési kötelezettséget

500 000 Ft

Az áruszállítással diffúz légszennyezést okoz

200 000 Ft

(gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében 50 000 Ft)

A tárolt vagy leválasztott anyagok nem megfelelő kezelésével határértéken felüli légszennyezettséget okoz

150 000 Ft

Megalapozott lakossági panaszt kiváltó bűzszennyező tevékenységet folytat, technológiát vagy berendezést üzemeltet

300 000 Ft

(gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében 100 000 Ft)

 

* A bírságot a környezetvédelmi hatóság a megjelölt összegek 25–100%-a között a mulasztás körülményeinek, súlyosságának, időtartamának és ismétlődésének egyedi mérlegelésével, kötelezettségszegésenként külön-külön állapítja meg, és veti ki. A bírságot megállapító határozattal egy időben a kötelezettségszegés megszüntetésére kötelező határozatot kell kiadni. A kötelezettséget megállapító határozatban megállapított teljesítési határidő elmulasztása esetén az eseti bírság ismételten kivethető.