Öko Titán Bt. - Elérhetőségek:

3528 Miskolc, Kisfaludy 3. Telefon: 70/364-1982 Telefon/Fax: 46/781-979 e-mail: okotitan@gmail.com

Keresés a webhelyen:

Aktuális:

Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

PDF  | Nyomtatás |  E-mail

 

JELENLEG HATÁLYOS

KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

2011.

 


TÉMAKÖR:

· Hulladékgazdálkodás

· Levegővédelem

· Termékdíj

· Természetvédelem

· Vízvédelem, vízgazdálkodás

· Zaj- és rezgésvédelem

 


TÖRVÉNYEK:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

2000. évi XLIII. törvény

hulladékgazdálkodásról

2008. évi V. törvény

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

RENDELETEK:

181/2008. (VI.23.) Korm. rendelet

elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

64/2008. (III.28.) Korm. rendelet

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

240/2005. (X.27.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről

209/2005. (X. 5.)

Korm. rendelet

a betétdíj alkalmazásának szabályairól

264/2004. (IX.23.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

164/2003. (X.18.) Korm.

rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

126/2003. (VIII.15.) Korm.

rendelet

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

94/2002. (V. 5.)

Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

2/2002. (I. 11.)

Korm. rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről

271/2001. (XII.21.) Korm.

rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és

megállapításának módjáról

241/2001. (XII.10.) Korm.

rendelet

a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

213/2001. (XI.14.) Korm.

rendelet

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI.15.) Korm.

rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

50/2001. (IV. 3.)

Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és

kezelésének szabályairól

101/1996. (VII.12.) Korm.

rendelet

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

21/2008. (VIII.30.) KvVM

rendelet

az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

14/2008. (IV. 3.)

GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről

20/2006. (IV. 5.)

KvVM rendelet

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes

szabályokról és feltételekről

20/2005. (VI.10.) EüM rendelet

a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM

együttes

rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

15/2004. (X. 8.)

KvVM rendelet

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes

szabályairól

103/2003. (IX.11.) FVM

rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

71/2003. (VI.27.) FVM

rendelet

az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

23/2003. (XII.29.) KvVM

rendelet

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

15/2003. (XI. 7.)

KvVM rendelet

a területi hulladékgazdálkodási tervekről

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi

követelményekről

1/2002. (I. 11.)

EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

5/2002. (X. 29.)

KvVM rendelet

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények

kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

3/2002. (II. 22.)

KöM rendelet

a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a

hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

16/2001. (VII.18.) KöM

rendelet

a hulladékok jegyzékéről

5/2001. (II. 23.)

KöM rendelet

a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó

berendezések kezelésének részletes szabályairól

4/2001. (II. 23.)

KöM rendelet

a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

3/1999. (I. 18.)

KHVM-KöM-PM

együttes rendelet

az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról

1/1986. (II. 21.)

ÉVM-EüM rendelet

együttes a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

110/2002. (XII.12.) OGY

határozat

az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

314/2005. (XII.25.) Korm.

rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról

347/2006. (XII.23.) Korm.

rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó szervek kijelöléséről

4/2008. (II. 14.)

KvVM rendelet

egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és

ellenőrzésének szabályairól

4/2007. (II. 21.)

KvVM rendelet

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel

kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

7/2000. (V. 18.)

KöM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

310/2008. (XII.20.) Korm.

rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású

gázokkal kapcsolatos tevékenységekről

6/2011. (I. 14.)

VM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabályokról

4/2011. (I. 14.)

VM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező

pontforrások kibocsátási határértékeiről

33/2005. (XII.27.) KvVM

rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások

igazgatási szolgáltatási díjairól

358/2008. (XII.31.) Korm.

rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

72/2007. (IV.17.) Korm.rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

7/2003. (V. 16.)

KvVM-GKM együttes

rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

209/2005. (X. 5.)

Korm. rendelet

a betétdíj alkalmazásának szabályairól

53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről

10/1995. (IX.28.) KTM rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi

termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet

a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és

alkalmazásuk egyes szabályairól

50/2001. (IV. 3.)

Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és

kezelésének szabályairól

27/2004. (XII.25.) KvVM endelet

a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések

besorolásáról

240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet

a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és

vízgyűjtőterületük kijelöléséről

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékletei

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló

vízilétesítmények védelméről

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

2007/72.

Adózási kérdés

alumínium italos dobozok felhasználásával végzett tevékenység adójogi

minősítése